Jak wybrać nazwę dla swojej firmy?

35

Nie ma firmy bez nazwy. To dzięki niej firma będzie rozpoznawalna i zapamiętana. Powinna ona być adekwatna do tego czym się zajmuje, a jej nazwa nie powinna śmieszyć, ponieważ firma może nie być wtedy poważnie traktowana. Jak odpowiednio ją wybrać? Nie należy nazwy firmy wymyślać samodzielnie. To że jednaj osobie wydaje się ona dobra, dla innych może okazać się nieciekawa. Można zebrać rodzinę, przyjaciół i wspólnie coś wymyślić. Każda nazwa firmy powinna być łatwa do zapamiętania, gdyż może sprawiać problemy z jej zapamiętaniem, co spowoduje trudniejsze jej odnalezienie na przykład w Internecie. Najlepiej sprawdzą się nazwy, które składają się tylko z jednego wyrazu. Dobrze też, aby nazwa nie zawierała polskich znaków, dzięki czemu obcokrajowcy nie będą mieli problemu z jej wypowiedzeniem. Poza tym powinna kojarzyć się z proponowanymi produktami, bądź usługami. Wybór odpowiedniej nazwy firmy może sprawić wiele problemu, ale odpowiednio dobrana może zagwarantować firmie sukces na rynku przedsiębiorstw.

Produkt Krajowy Brutto- PKB

58

PKB jest miernikiem dochodu narodowego, który określa wartość wszelkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w gospodarce w danym czasie. Pozwala na określenie poziomu życia społeczeństwa. Jest dobrym miernikiem, gdyż jest łatwym źródłem informacji, ma szeroki zakres i łatwo go porównać z PKB w innych krajach. Niestety posiada on także wady, takie jak: nie uwzględnia szarej strefy, nie uwzględnia czasu wolnego, renty konsumenta, jak również skutków jakie dane produkty mają dla społeczeństwa. PKB nie uwzględnia także znaczenia danych produktów i usług dla społeczeństwa. Mimo tak wielu wad jest on jednak najbardziej rozpowszechnionym wskaźnikiem. Nie oddaje on jednak rzeczywistego poziomu życia mieszkańców. Ponadto istniejący PKB per cabita pozwala na obliczenie dochodu narodowego na jednego mieszkańca. Jest to pozorny podział, gdyż jedni posiadają więcej inni mniej. PKB można liczyć różnymi metodami, ale zawsze uzyska się taki sam efekt. Warto więc do podawanych danych PKB podchodzić z pewnym dystansem, gdyż nie są one do końca dobrym i prawdziwym miernikiem.

Finanse publiczne

50

W skład finansów publicznych wchodzą zarówno dochody, jak i wydatki. Finanse publiczne oparte są na ustalonym budżecie, którego trzeba ściśle przestrzegać. Ponadto wszelkiego rodzaju większe dochody niż wydatki powodują, że w budżecie powstaje nadwyżka. Odwrotna sytuacja, gdy dochody są niższe niż wydatki, wówczas występuje deficyt budżetowy. Aby gospodarka poprawnie funkcjonowała potrzebne jest zrównoważenie dochodów i wydatków, lub przewaga dochodów nad wydatkami. Finanse publiczne, to głównie dochody z tytułu podatków, jak również opłat. Z kolei wydatki przeznaczane są na różne cele w zależności od potrzeb państwa. Są one ściśle określane na dany rok, dlatego nie można wydawać na nie więcej pieniędzy niż było to przewidziane. Finanse publiczne to nie tylko budżet państwa, ale także jednostek budżetowych takich jak: gmina, powiat, województwo. Każda z jednostek posiada odrębny budżet, który przeznacza na najpilniejsze potrzeby. Praca w dziale finansów jest więc ciekawa, ale wymaga także dużej wiedzy ekonomicznej.

Pieniądz w życiu człowieka

39

Życie w obecnym świecie nie byłoby możliwe bez posiadania pieniędzy. Niby nie dają one szczęścia, ale ich brak prowadzi do życia w ubóstwie, głodzie, bez dachu nad głową. Pieniądz towarzyszy ludziom od wielu wieków, dzięki czemu możliwa jest wymiana towarów i usług. Pozwala on także na gromadzenie oszczędności i planowanie wydatków. Jest idealnym środkiem płatniczym, dobrze podzielny. Pieniądz stanowi nieodłączną część życia każdego człowieka. To w nim wyrażana jest praca, tzn. wynagrodzenie za nią. Obieg pieniądza zależy od sytuacji na rynku gospodarczym i finansowym danego kraju. W sytuacji kryzysu ekonomicznego, gospodarczego, pieniądze są oszczędzane, tak aby można je było przeznaczyć na trudniejsze czasy. Z kolei kredyty pieniężne zaciągane w bankach są znacznie korzystniejsze gdy panuje kryzys, gdyż spadają stopy procentowe, a więc koszty kredytu są znacznie niższe. Warto pamiętać, że pieniądz jest tylko umownym środkiem płatniczym, bez którego poprawne funkcjonowanie nie byłoby możliwe.

Podatki i opłaty w Polsce

Każdy obywatel kraju zobowiązany jest płacić podatki. W zależności od kraju, ustalane są różne progi podatkowe. Ponadto oprócz podatków wprowadzane są także różnego rodzaju opłaty. W Polsce wśród podatków można wyróżnić: PIT, CIT, VAT. Podatek PIT jest podatkiem dochodowym, który musi płacić każdy obywatel. Z kolei podatek VAT jest podatkiem pośrednim i płaci się go za pomocą sprzedawców. Podatki w Polsce to główne źródło wpływu do budżetów, dzięki czemu pieniądze mogą być przeznaczane na oświatę, budowę dróg, wydatki związane z klęskami żywiołowymi. Ponadto w Polsce odnaleźć można także wszelkiego rodzaju opłaty. Można wyróżnić między innymi opłaty: od posiadania psa, opłatę skarbową, miejscową, opłatę uzdrowiskową, targową, eksploatacyjną. Ponadto istnieje także podatek leśny, rolny, od nieruchomości, od środków transportu, od spadków i darowizn, itp. Co ciekawe nie wszystkie podatki wpływają bezpośrednio do budżetu państwa, ale dzielone są pomiędzy gminy, powiaty, województwa. Pozwala to na rozwój danego regionu, gdyż im wyższe wpływy tym większy budżet danego samorządu terytorialnego.

Biura rachunkowe- jak wybrać

Ciekawą kwestią podczas prowadzenia własnej działalności jest wybór odpowiedniego biura rachunkowego, który zajmie się sprawami księgowymi, biurowymi. Dobrą propozycją dla osób posiadających własną firmę są zewnętrzne biura rachunkowe, które świadczą swoje usługi w bardzo szerokim zakresie. Pozwala to na zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem wykwalifikowanych osób, jak również zakupem programu księgowego. Ponadto korzystanie z usług takiego biura pozwala przerzucić na nich kary, które nałoży urząd. Warto jednak dobrze przemyśleć kwestię biura rachunkowego, gdyż korzystanie z takich usług ma także swoje wady. Niewątpliwą jest to, że nie ma się wpływu na to jakich pracowników zatrudnia biuro, nie można panować nad prowadzoną dokumentacją, jak również nie ma się wpływu na rotację pracowników. Warto więc zastanowić się która opcja będzie dla nas bardziej korzystna. Należy wziąć pod uwagę zarówno wiedzę i doświadczenie pracowników, jak również koszty ich utrzymania. Wybór może być także uzależniony od wielkości posiadanej firmy.