Produkt Krajowy Brutto- PKB

58

PKB jest miernikiem dochodu narodowego, który określa wartość wszelkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w gospodarce w danym czasie. Pozwala na określenie poziomu życia społeczeństwa. Jest dobrym miernikiem, gdyż jest łatwym źródłem informacji, ma szeroki zakres i łatwo go porównać z PKB w innych krajach. Niestety posiada on także wady, takie jak: nie uwzględnia szarej strefy, nie uwzględnia czasu wolnego, renty konsumenta, jak również skutków jakie dane produkty mają dla społeczeństwa. PKB nie uwzględnia także znaczenia danych produktów i usług dla społeczeństwa. Mimo tak wielu wad jest on jednak najbardziej rozpowszechnionym wskaźnikiem. Nie oddaje on jednak rzeczywistego poziomu życia mieszkańców. Ponadto istniejący PKB per cabita pozwala na obliczenie dochodu narodowego na jednego mieszkańca. Jest to pozorny podział, gdyż jedni posiadają więcej inni mniej. PKB można liczyć różnymi metodami, ale zawsze uzyska się taki sam efekt. Warto więc do podawanych danych PKB podchodzić z pewnym dystansem, gdyż nie są one do końca dobrym i prawdziwym miernikiem.

  Podatki i opłaty w Polsce